توییت استورمز) – TweetStorms) تاکتیک ھای یک فعال دیجیتالی: توفان توییت

Standard
بدست آورده « توییت استورمز » اجتماع افراد فعال در فیسبوک و توییتر، طی ماھھا، تجربھ ی مبارزاتی جدیدی را بھ نام
است.

توییت استورمز چیست؟
عملی ھماھنگ کھ در آن تعداد زیادی از کاربران در یک زمان معین بھ ارسال توییت پرداختھ و دراصل، توفانی از توییت
ھا را بھ وجود می آورند.

طرز کار بھ چھ شکل است؟
ھرکس می تواند یک توییت استورمز راه بیاندازد، تنھا کافیست موارد زیر را تعیین کند:
١. اولا توییت مورد نظر حاوی چھ مطلبیست و در اصل چھ چیز باید توییت شود بھ عبارت دقیق تر متن
توییت و تگھای مربوطھ و حتی در صورت نیاز اینکھ توییت بھ چھ کسی @ شود مشخص گردد(برای
.(@whitehouse مثال
٢. زمان ارسال توییت مشخص گردد؛ بھ عبارت دیگر زمان شروع توییت استورمز چھ وقت باشد.نکتھ ی
تعیین گردد کھ تعداد زیادی از کاربران آنلاین ھستند. « زمانی » اساسی در انتخاب زمان اینست کھ

و بعد؟
شما باید دیگران را درباره ی توییت استورمز مطلع سازید و از آنھا بخواھید تا در آن شرکت کرده و از آن پشتیبانی
را برنامھ (schedule tweet) کنند(یعنی در زمان تعیین شده، خودشان توییت ارسال کنند یا یک توییت زمانبندی شده
ریزیی کنند کھ در زیر درباره اش توضیح خواھیم داد) و آن را بھ فالور ھا خود نیز ارائھ کنند.
بھ طور خلاصھ یا در زمان تعیین شده بھ شکل دستی خودتان توییت تعیین شده را ارسال کنید یا توییت مربوطھ را زمانبندی
کنید تا بھ شکل خودکار در وقت معین ارسال گردد.

بسازیم؟ (scheduled tweet) چگونھ یک توییت زمانبندی شده
« توییت دک » در این زمینھ راھھا و سرویس ھای رایگان بسیاری در اینترت موجود می باشد.برای مثال می توان بھ
می باشد.برای اطلاعات بیشتر مقالھ ی ١٥ سرویس « زمانبدی توییت » اشاره کرد کھ شامل خصوصیت (TweetDeck)
[ http://bit.ly/aWW٤kS ]. رایگان برای ایجاد توییت ھای زمانبندی شده را ببینید

متفاوتی قرار دارم چگونھ تشخیص دھم کھ چھ زمانی را باید برای ارسال (time zone) درصورتی کھ در نقطھ ی زمانی
توییتھا تعیین کنم؟
http://www.worldtimezones.com/ یا http://www.worldtimeserver.com با استفاده از وبسایتھای
بھ راحتی ساعات نقاط مختلف جھان را بررسی کنید

خلاصھ
را نیز بنویسید ) @username ١. متن کامل توییت را تعیین کنید(درصورت وجود، تگھا و یا
ایمیل، فیسبوک و … خبر کنید ،(DM) ٢. دوستان خود را از طریق دی ام
٣. در صورت امکان توییت ھا را برای ارسال در زمان تعیین شده زمانبندی کنید
٤. اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز را تعیین کنید
٥. بھ طور مکرر یادآوری کنید کھ زمان تعیین شده برای توییت استورمز نزدیک است

آیا توییت استورمز موثر است؟
آخرین بررسی ھا از این عقیده پشتیبانی میکنند کھ توییت استورمز بھ شدت موثر واقع شده است.اما اینکھ آیا این نتیجھ ی
یک اقبال خوش است یا تلاشی جدی، بھ زودی زود با مشاھده ی بیشتر عملکرد آن مشخص خواھد شد.در حال حاضر می
توان گفت:
١. توییت استورمز تنھا بھ سبب اقدامات ھمزمان افراد شرکت کننده در آن کار می کند.
توییت استورمز لزوما بھ تنھایی موفق، کافی و کامل نیست و بھ عنوان مکملی مھم و موثر برای ارسال
تحت کمپین ھای مختلف محسوب می (petitions) ایمیل ھا، نامھ ھا، پست کارت ھا و دادخواست ھا
گردد.
می تواند، عناوین ترندینگ را نشانھ رود؛ توییت (activists) ٢. در توییتر، در حال حاضردیگر، فعالیت
استورمز ھای ھدفمند، بھترین گزینھ برای ترندینگ محسوب می شوند.آنھا باعث جلب توجھ کاربران بھ
این نکتھ می شود کھ آنھا نیز می توانند بھ نیرومند کردن یک ھدف و انگیزه کمک کنند
نیست؛ چراکھ اسپم بھ ارسال اطلاعات بیھوده، نامربوط و یا تقاضانشده (Spam) ٣. توییت استورمز اسپم
بھ مقصدی تصادفی یا نامرتبط اطلاق می گردد.
٤. توییت استورمز یک سرگرمی نیست؛ چراکھ آنھا فعالیت ھایی جدی و مھم اند کھ ھدفشان ترویج
یا UN ھشیاریست.آنھا برای جلب کردن توجھ افراد بھ تمامی زوایا طراحی شده اند نھ فقط برای مثال
توییت استورمز نشان می دھد کھ متحدین در یک ھدف و انگیزه ھمواره نیرومند می .State Dept
مانند.ھمچنین توییت استورمز بھ دشمنان بالقوه نیز نشان می دھد کھ پشتیبانان یک ھدف و انگیزه باھم
متحدند.
٥. توییت استورمز در ذات دموکراتیک است.چراکھ ھرکس می تواند آنچھ را کھ می خواھد بیان کند و
مخاطب و زمان بیانش را نیز تعیین سازد

کلام آخر
این نکتھ بسیار حائز اھمیت است کھ علاوه برآنکھ خود شرکتی فعالانھ در توییت استورمز داشتھ « فعال » بھ عنوان یک
نقطھ ی پایان فعالیت نیست. « دکمھ ی ارسال » . باشیم دیگران را نیز فعالانھ بھ شرکت در آن تشویق کنیم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s